Bokic gallery

TREBINJE – Art Gallery “Bokić” – Gallery of dreams of wood and stone.
TREBINJE – Umjetnička galerija “Bokić” – Galerija za snove od drveta i kamena.

galerija-bokic-trebinje-foto-nemanja-dutina

Galerija-Bokic-Trebinje-info

galerija-bokic-trebinje-foto-nemanja-dutina

On the banks of the Trebišnjica river, there is a gallery for dreams of wood and stone. The gallery of artist Milivoje Bokić, who dreams he dreamed of all his life transformed into works. Works for which he built the gallery space “to remain eternal in it”.

Na samoj obali rijeke Trebišnjice nalazi se galerija za snove od drveta i kamena. Galerija umjetnika Milivoja Bokića, koji je snove koje je sanjario čitav svoj život pretočio u djela. Djela za koje je izgradio galerijski prostor „da u njemu ostanu vječno“.

milivoje-bokic-trebinje-info 1

U PREPOZNATLJIVOM ZAGRLJAJU DRVETA I KAMENA

milivoje-bokic-trebinje-info 5

At the gallery, with interruptions due to other engagements, the artist personally worked the full decade and a half.

Na objektu galerije, sa prekidima zbog drugih angažmana, umjetnik je lično, radio punu deceniju i po.

Galerija-Bokic-Trebinje-info

Galerija-Bokic-Trebinje-info (1)

“Everyone dreams of achieving something in life – I dreamed and my dreams, here, have persisted.
Behind the sculptor Milivoja Bokić, in several decades of artwork, close to 140 exhibitions across the former Yugoslavia and abroad, and his sculptures are found in many galleries and private collections by European centres.

„Svaki čovjek sanja da nešto postigne u životu – ja sam sanjario i moji su se snovi, evo, obistinili. 
Iza vajara Milivoja Bokića, u nekoliko decenija umjetničkog rada, blizu je 140 izložbi širom bivše Jugoslavije i inostranstva, a njegove skulpture nalaze se u mnogim galarijama i privatnim kolekcijama po evropskim centrima.

milivoje-bokic-trebinje-info 6

CLICK OR TOUCH PHOTO ABOVE IF YOU WANT TO SEE OTHER ARTISTIC WORKS
DODIRNITE ILI KLIKNITE FOTOGRAFIJU IZNAD UKOLIKO ŽELITE DA POGLEDATE OSTALA DJELA

Bokic’s sculptural manuscript is recognizable by the design of already finished forms of “embraces” of roots and stones, which are in the nature of the local Herzegovina – and which “articulates” by artistically “composing” complex, monumental and associative multilayer compositions.

Bokićev skulptorski rukopis prepoznatljiv je po oblikovanju već gotovih formi „zagrljaja“ korijenja i kamena, koje nalazi u prirodi zavičajne Hercegovine – i koje umjetnički dlijetom „dopisuje“ stvarajući „složene, monumentalne i asocijativno višeznačne kompozicije“.

milivoje-bokic-trebinje-info 4

Bokic born in Domasevo on Ljubomir, lived in Mostar before the war and after the surviving Golgotha in six Croatian-Muslim camps “from Dretelj to Lore”, in 1993 he returned to the locality of Trebinje, where he still lives and works.

Bokić, rodjen u Domaševu na Ljubomiru, prije rata živio je u Mostaru, a nakon preživljene golgote u šest hrvatsko-muslimanskih logora „od Dretelja do Lore“, 1993. godine vratio se u zavičajno Trebinje, gdje i danas živi i stvara.


The gallery was opened on June 5, 2015 with a permanent exhibition of sculptures and drawings by the author and gallery owner, sculptor Milivoje Bokic.

Galerija je otvorena 5. juna 2015. godine sa stalnom postavkom skulptura i crteža autora i vlasnika galerije, skulptora Milivoja Bokića.

CLICK ON THE VIDEO AND WATCH THE GALLERY / KLIKNITE NA VIDEO I PROŠETAJTE SE GALERIJOM

It was already an exhibition of 48 artists from Herzegovina. / Već je bila izložba slika od 48 autora Istočne Hercegovine.

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Along with the permanent setting for visitors, the gallery will feature collective exhibitions of selected authors as well as sales options: paintings, graphics, drawings and sculptures.

Uz stalnu postavku za posjetioce, u galeriji će se pripremati kolektivne izložbe odabranih autora, kao i prodajne postavke: slika, grafika, crteža i skulptura.

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

milivoje-bokic-trebinje-info 1

CLICK OR TOUCH PHOTO ABOVE IF YOU WANT TO SEE OTHER ARTISTIC WORKS
DODIRNITE ILI KLIKNITE FOTOGRAFIJU IZNAD UKOLIKO ŽELITE DA POGLEDATE OSTALA DJELA

In the gallery you can see: / U galeriji možete pogledati:

SCULPTURES: / SKULPTURE:

1. COUPLE / PAR 1972; 83x40x38-130x36x20; wood – stone / drvo – kamen
2. BIRTH / RAĐANjE 1972; 64x40x105; wood – stone / drvo – kamen
3. BULL / BIK 1973; 54x59x87; wood – stone / drvo – kamen
4. BUFFALO / BIZON 1974; 154x119x29 wood – stone / drvo – kamen
5. TEDDY BEAR / MEDO 1974; 80x75x32; wood – stone / drvo – kamen
6. EAGLE / ORAO 1974; 71x92x87; wood – stone / drvo – kamen
7. BRAIN / MOZAK 1984; 74x60x35; wood / drvo
8. LIFE / ŽIVOT 1988; 93x85x77 wood / drvo
9. MUSIC / MUZIKA 1989; 109x72x40; wood / drvo
10. POSTING / POSTANJE 1989; 124x55x30; wood / drvo
11. THOUGHTS / MISLI 1993; 80x75x35; wood – stone / drvo – kamen
12. ANGER / BIJES 1993; 54x51x40; wood – stone / drvo – kamen
13. MOUFFLON / MUFLON 1993; 53x42x44; wood – stone / drvo – kamen
14. DERR / JELEN 1989; 93x40x25 wood / drvo
15. COMPOSITION / KOMPOZICIJA 1995; 135x50x7; wood / drvo
16. FLOWER / CVIJET 1996; 55x55x50; wood – stone / drvo – kamen
17. BOUQUET / BUKET 1996; 46x60x40; wood – stone / drvo – kamen
18. FLOWER / CVIJET 1997; 56x48x40; wood – stone / drvo – kamen
19. COMPOSITION / KOMPOZICIJA 1997; 59x50x34; wood – stone / drvo – kamen
20. FLOWER / CVIJET 1997; 50x56x35; wood – stone / drvo – kamen
21. FLOWER / CVIJET 1997; 94x90x70; wood – stone / drvo – kamen
22. BOUQUET / BUKET 1998; 50x56x40; wood / drvo
23. COMPOSITION / KOMPOZICIJA 1998; 59x65x50; wood – stone / drvo – kamen
24. EAR / UHO 1994; 63x44x10 wood – stone / drvo – kamen
25. COMPOSITION / KOMPOZICIJA 1981; 56x50x50; wood / drvo
26. LOVE / LJUBAVNI SPLET 1985; 226x96x42 wood / drvo
27. HERZEGOVIAN GIRL / HERCEGOVKA 1977; 195x92x31; wood – stone / drvo – kamen
28. DREAMS / SNOVI 1979; 200x106x40 wood / drvo
29. COMPOSITION / KOMPOZICIJA 2001; 59x37x21 wood – stone / drvo – kamen
30. RECOGNITION / PREPOZNANJE 2003; 271x155x40; wood / drvo
31. BEAST / ZVIJER 2004; 90x57x30; wood – stone / drvo – kamen
32. BOUQUET / BUKET 2004; 146x114x105; wood / drvo
33. BIRTHDAY / ROĐENDAN 2003; 95x55x5; wood / drvo
34. COMPOSITION / KOMPOZICIJA 2010; 234x100x100 wood / drvo
35. BIRDS NEST / PTIČIJE GNIJEZDO 1998; 45x43x20 wood – stone / drvo – kamen
36. FAMILIES / PORODICA 2000; 38x31x16 wood – stone / drvo – kamen
37. BOUQUET / BUKET 2000; 35x30x30 wood / drvo
38. IMPRISONED / ZAROBLJENA 2003; 46x48x34; wood – stone / drvo – kamen
39. OBGRLjENA 2009; 33x50x43; wood – stone / drvo – kamen
40. FLOWER / CVIJET 2007; 41x40x28; wood – stone / drvo – kamen

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

Galerija Bokić Trebinje info

BIOGRAPHU OF MILIVOJE BOKIC

BIOGRAFIJA MILIVOJA BOKIĆA 

CLICK OR TOUCH ON PHOTO FOR MORE INFO / KLIKNITE ILI DODIRNITE FOTOGRAFIJU ISPOD ZA VIŠE INFO

Milivoje Bokić